1 550g Rudolfovo fresh plato v Golemově restaurantu v Praze